نمونه تدریس ها

نمونه تدریس های اساتید موسسه گام کلاس

نمونه تدریس های مهندس امیر مسعودی

دروس ریاضی و فیزیک

نمونه تدریس های مهندس جعفر مهرپور

درس شیمی

نمونه تدریس های سید محمد حسینی نیا

درس زیست شناسی

نمونه تدریس های محمد عبداللهی

درس عربی