نگاهی موشکافانه به جامعه شناسی دهم

نگاهی موشکافانه به جامعه شناسی دهم

نگاهی موشکافانه به جامعه شناسی دهم

 

 

نگاهی موشکافانه به جامعه شناسی دهم : 

جامعه شناسی: رشته ای از علوم انسانی

جامعه شناسی علمی است که به مطالعه ی جامعه و روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. این رشته به دنبال پاسخ به سوالاتی مانند :

 • چگونه جوامع شکل می _گیرند و عمل می کنند؟
 • چه عواملی بر رفتار و تعاملات اجتماعی انسان ها تاثیر _می گذارند؟
 • ساختارها و نهادهای اجتماعی چه نقشی در زندگی _ما دارند؟
 • مسائل و آسیب های اجتماعی _چگونه به وجود _می آیند و چه راه حل هایی برای _آنها وجود دارد؟

جامعه شناسی با رویکردی علمی به بررسی این مسائل می پردازد و از روش های مختلفی مانند تحلیل آماری، مطالعات میدانی و مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات و توسعه نظریه استفاده _می کند.

اهمیت این رشته در درک بهتر دنیای _ما و یافتن راه حل برای مسائل اجتماعی _می باشد.

رشته ی جامعه شناسی در دانشگاه های مختلف _ایران در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارائه _می شود.

برخی از گرایش های این رشته عبارتند از:

 • جامعه شناسی عمومی
 • جامعه شناسی شهری
 • جامعه شناسی روستایی
 • جامعه شناسی خانواده
 • جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
 • جامعه شناسی جرم و جنایت
 • جامعه شناسی توسعه
 • جامعه شناسی دین
 • جامعه شناسی آموزش و پرورش

بازار کار برای فارغ التحصیلان این رشته _می تواند در زمینه های مختلفی مانند سازمان های دولتی، موسسات تحقیقاتی، مراکز مشاوره، مدارس و دانشگاه ها باشد.

برای موفقیت در این رشته لازم است علاقه مند به مسائل اجتماعی باشید و توانایی تحلیل و تفکر انتقادی داشته باشید.

همچنین، مهارت های ارتباطی و توانایی نگارش قوی _نیز برای _این رشته _مفید _می باشد.

نگاهی موشکافانه به جامعه شناسی دهم

نگاهی موشکافانه به جامعه شناسی دهم

جامعه شناسی دهم رشته علوم انسانی : درس یکم کنش‌های ما

درس اول جامعه شناسی دهم: کنش‌های ما

در این درس به بررسی مفاهیم زیر _می پردازیم:

 • کنش
 • فاعل
 • هدف
 • معنا
 • انواع کنش
 • کنش متقابل
 • ساختار اجتماعی

کنش به هر فعالیتی _گفته _می شود که انسان با هدف و معنای خاصی انجام _می دهد.

فاعل کسی است که کنش را انجام _می دهد.

هدف _یعنی _آنچه که فاعل از انجام کنش _دنبال _می کند.

معنا _یعنی _آنچه که کنش برای فاعل _نشان _می دهد.

انواع کنش

 • کنش عقلانی: _کنش _ی که بر اساس محاسبه و منطق انجام _می شود.
 • کنش عاطفی: _کنش _ی که بر اساس احساسات و هیجانات انجام _می شود.
 • کنش سنتی: _کنش _ی که بر اساس عادت و رسوم انجام _می شود.

کنش متقابل به تعامل و رابطه بین دو یا چند فاعل در هنگام انجام کنش _گفته _می شود.

ساختار اجتماعی به مجموعه نظم ها و قوانینی _گفته _می شود که رفتار انسان ها را در جامعه _هدایت _می کند.

در این درس، نکات زیر _نیز _مطرح _می شوند:

 • تفاوت کنش انسان با فعالیت سایر موجودات
 • **نقش معنا در کنش انسان
 • رابطه بین کنش و ساختار اجتماعی

 

درس دوم جامعه شناسی دهم: پدیده‌های اجتماعی

در این درس به بررسی مفاهیم زیر _می پردازیم:

 • پدیده اجتماعی
 • انواع پدیده های اجتماعی
 • ویژگی های پدیده های اجتماعی
 • رابطه پدیده های اجتماعی با کنش های اجتماعی
 • جهان اجتماعی

پدیده اجتماعی به هر چیزی _گفته _می شود که در جامعه وجود دارد و محصول کنش های اجتماعی انسان ها _می باشد.

انواع پدیده های اجتماعی

 • پدیده های اجتماعی مادی: مانند مدرسه، بیمارستان، مسجد و …
 • پدیده های اجتماعی غیرمادی: مانند آداب و رسوم، باورها، ارزش ها و …

ویژگی های پدیده های اجتماعی

 • معنادار بودن: پدیده های اجتماعی _معنا _دارند و برای انسان ها قابل تفسیر _هستند.
 • تکراری بودن: پدیده های اجتماعی _تکراری _هستند و در جامعه _استمرار _دارند.
 • اجتماعی بودن: پدیده های اجتماعی _محصول کنش های** انسان ها _هستند و در جامعه شکل _می _گیرند.

رابطه پدیده های اجتماعی با کنش های اجتماعی

پدیده های اجتماعی _محصول کنش های** انسان ها _هستند و کنش های اجتماعی _نیز تحت _تاثیر** پدیده های اجتماعی _قرار _می _گیرند.

جهان اجتماعی

جهان اجتماعی به مجموعه پدیده های اجتماعی _گفته _می شود که انسان ها در آن _زندگی _می کنند.

در این درس، نکات زیر _نیز _مطرح _می شوند:

 • تفاوت پدیده های اجتماعی با پدیده های طبیعی
 • نقش پدیده های اجتماعی در زندگی انسان ها
 • چگونگی شکل گیری جهان اجتماعی
نگاهی موشکافانه به جامعه شناسی دهم

درس سوم جامعه شناسی دهم: جهان اجتماعی

در این درس به بررسی مفاهیم زیر _می پردازیم:

 • جهان اجتماعی
 • ویژگی های جهان اجتماعی
 • عناصر جهان اجتماعی
 • رابطه جهان اجتماعی با جهان طبیعی
 • تطور جهان اجتماعی

جهان اجتماعی به مجموعه پدیده های اجتماعی _گفته _می شود که انسان ها در آن _زندگی _می کنند.

ویژگی های جهان اجتماعی

 • معنادار بودن: جهان اجتماعی _معنا _دار _است و برای انسان ها قابل تفسیر _می باشد.
 • تکراری بودن: جهان اجتماعی _تکراری _است و در طول زمان _تداوم _دارد.
 • اجتماعی بودن: جهان اجتماعی _محصول کنش های** انسان ها _است و در جامعه شکل _می _گیرد.
 • آگاهی و اراده: جهان اجتماعی _محصول** آگاهی و اراده انسان ها _است.

عناصر جهان اجتماعی

 • انسان ها: _فاعل** اصلی در جهان اجتماعی _هستند.
 • کنش های اجتماعی: _محصول** تعامل انسان ها _هستند و جهان اجتماعی را _شکل _می _دهند.
 • پدیده های اجتماعی: _محصول کنش های** انسان ها _هستند و در جهان اجتماعی _وجود _دارند.
 • نهادها: _مجموعه** قوانین و ارزش ها _هستند که رفتار انسان ها را در جهان اجتماعی _هدایت _می کنند.

رابطه جهان اجتماعی با جهان طبیعی

جهان اجتماعی _تحت _تاثیر** جهان طبیعی _قرار _می _گیرد و جهان طبیعی _نیز تحت _تاثیر** جهان اجتماعی _قرار _می _گیرد.

تطور جهان اجتماعی

جهان اجتماعی _در طول زمان** _تغییر _می کند و _تکامل _می _یابد.

در این درس، نکات زیر _نیز _مطرح _می شوند:

 • مقایسه جهان اجتماعی با موجود زنده
 • نقش فرهنگ در جهان اجتماعی
 • چالش های جهان اجتماعی

 

درس چهارم جامعه شناسی دهم: تشریح جهان اجتماعی

در این درس به بررسی مفاهیم زیر _می پردازیم:

 • تشریح جهان اجتماعی
 • اجزای جهان اجتماعی
 • ابعاد جهان اجتماعی
 • سطوح تحلیل در جامعه شناسی

تشریح جهان اجتماعی

تشریح جهان اجتماعی به _معنی _بررسی اجزا و ابعاد جهان اجتماعی _است.

اجزای جهان اجتماعی

 • انسان ها: _فاعل** اصلی در جهان اجتماعی _هستند.
 • کنش های اجتماعی: _محصول** تعامل انسان ها _هستند و جهان اجتماعی را _شکل _می _دهند.
 • پدیده های اجتماعی: _محصول کنش های** انسان ها _هستند و در جهان اجتماعی _وجود _دارند.
 • نهادها: _مجموعه** قوانین و ارزش ها _هستند که رفتار انسان ها را در جهان اجتماعی _هدایت _می کنند.

ابعاد جهان اجتماعی

 • بعد خرد: به کنش های انسان ها و تعاملات رو در رو _می پردازد.
 • بعد کلان: به ساختارها و نهادهای اجتماعی _می پردازد.

سطوح تحلیل در جامعه شناسی

 • سطح خرد: به بررسی کنش های انسان ها _می پردازد.
 • سطح میانه: به بررسی گروه های اجتماعی _می پردازد.
 • سطح کلان: به بررسی جامعه _به عنوان _یک کل _می پردازد.

در این درس، نکات زیر _نیز _مطرح _می شوند:

 • مقایسه تشریح جهان اجتماعی با کالبدشناسی انسان
 • نقش نظریه در تشریح جهان اجتماعی
 • اهمیت تشریح جهان اجتماعی برای فهم مسائل اجتماعی

برای مطالعه ی بیشتر در مورد این درس، _می توانید به منابع زیر _مراجعه _کنید:

 • کتاب درسی جامعه شناسی دهم
 • فیلم های آموزشی درس چهارم جامعه شناسی دهم
 • جزوات و درسنامه های درس چهارم جامعه شناسی دهم

 

درس پنجم جامعه شناسی دهم: جهان‌های اجتماعی

در این درس به بررسی مفاهیم زیر _می پردازیم:

 • جهان‌های اجتماعی
 • انواع جهان‌های اجتماعی
 • ویژگی های جهان‌های اجتماعی
 • رابطه جهان‌های اجتماعی با یکدیگر
 • جهانی شدن

جهان‌های اجتماعی

جهان‌های اجتماعی به _مجموعه _ای از کنش های انسان ها، پدیده های اجتماعی و نهادها _گفته _می شود که در _یک زمینه مشترک _وجود _دارند.

انواع جهان‌های اجتماعی

 • جهان‌های اجتماعی سنتی: _مانند** جامعه روستایی _یا** جامعه عشایری
 • جهان‌های اجتماعی مدرن: _مانند** جامعه شهری _یا** جامعه صنعتی

ویژگی های جهان‌های اجتماعی

 • تنوع: _هر** جهان اجتماعی _دارای تنوع _در** فرهنگ، ارزش ها، باورها و رفتارها _است.
 • پویایی: _هر** جهان اجتماعی _در حال** تغییر _و** تحول _است.
 • پیچیدگی: _هر** جهان اجتماعی _دارای** روابط _و** تعاملات پیچیده _است.

رابطه جهان‌های اجتماعی با یکدیگر

جهان‌های اجتماعی _با یکدیگر** ارتباط _و** تعامل _دارند و _بر _یکدیگر** تاثیر _می _گذارند.

جهانی شدن

جهانی شدن _به** فرایند افزایش ارتباط _و** تعامل جهان‌های اجتماعی _با یکدیگر** _گفته _می شود.

در این درس، نکات زیر _نیز _مطرح _می شوند:

 • مقایسه جهان‌های اجتماعی با اکوسیستم
 • نقش فرهنگ در جهان‌های اجتماعی
 • چالش های جهان‌های اجتماعی

برای مطالعه ی بیشتر در مورد این درس، _می توانید به منابع زیر _مراجعه _کنید:

 • کتاب درسی جامعه شناسی دهم
 • فیلم های آموزشی درس پنجم جامعه شناسی دهم
 • جزوات و درسنامه های درس پنجم جامعه شناسی دهم

همچنین، _می توانید در کلاس درس از معلم خود _سوالات _خود را _بپرسید.

نگاهی موشکافانه به جامعه شناسی دهم

درس ششم جامعه شناسی دهم: پیامدهای جهان اجتماعی

در این درس به بررسی مفاهیم زیر _می پردازیم:

 • پیامدهای جهان اجتماعی
 • انواع پیامدهای جهان اجتماعی
 • نقش کنش های اجتماعی در پیامدهای جهان اجتماعی
 • نقش ساختارهای اجتماعی در پیامدهای جهان اجتماعی
 • ارزیابی پیامدهای جهان اجتماعی

پیامدهای جهان اجتماعی

پیامدهای جهان اجتماعی به _نتایج** کنش های انسان ها _و** ساختارهای اجتماعی _گفته _می شود.

انواع پیامدهای جهان اجتماعی

 • پیامدهای مثبت: _مانند** امنیت، رفاه، عدالت
 • پیامدهای منفی: _مانند** جرم، فقر، تبعیض

نقش کنش های اجتماعی در پیامدهای جهان اجتماعی

کنش های انسان ها _در** ایجاد پیامدهای جهان اجتماعی _نقش _مهمی _دارند.

نقش ساختارهای اجتماعی در پیامدهای جهان اجتماعی

ساختارهای اجتماعی _نیز در** ایجاد پیامدهای جهان اجتماعی _نقش _مهمی _دارند.

ارزیابی پیامدهای جهان اجتماعی

پیامدهای جهان اجتماعی _باید** ارزیابی _شوند تا _بتوان** آنها را _به سمت** مثبت _هدایت _کرد.

در این درس، نکات زیر _نیز _مطرح _می شوند:

 • مقایسه پیامدهای جهان اجتماعی با پیامدهای یک پدیده طبیعی
 • نقش نظریه در ارزیابی پیامدهای جهان اجتماعی
 • اهمیت ارزیابی پیامدهای جهان اجتماعی برای حل مسائل اجتماعی

برای مطالعه ی بیشتر در مورد این درس، _می توانید به منابع زیر _مراجعه _کنید:

 • کتاب درسی جامعه شناسی دهم
 • فیلم های آموزشی درس ششم جامعه شناسی دهم
 • جزوات و درسنامه های درس ششم جامعه شناسی دهم

 

 

درس هفتم جامعه شناسی دهم: ارزیابی جهان‌های اجتماعی

در این درس به بررسی مفاهیم زیر _می پردازیم:

 • ارزیابی جهان‌های اجتماعی
 • معیارهای ارزیابی جهان‌های اجتماعی
 • نقش ارزش‌ها در ارزیابی جهان‌های اجتماعی
 • نقش عقلانیت در ارزیابی جهان‌های اجتماعی
 • چالش‌های ارزیابی جهان‌های اجتماعی

ارزیابی جهان‌های اجتماعی

ارزیابی جهان‌های اجتماعی به _بررسی** نقاط قوت _و** نقاط ضعف جهان‌های اجتماعی _می پردازد.

معیارهای ارزیابی جهان‌های اجتماعی

 • معیارهای انسانی: _مانند** عدالت، آزادی، امنیت
 • معیارهای اجتماعی: _مانند** همبستگی، رفاه، توسعه
 • معیارهای فردی: _مانند** رضایت، خوشبختی، کامیابی

نقش ارزش‌ها در ارزیابی جهان‌های اجتماعی

ارزش‌ها _در** ارزیابی جهان‌های اجتماعی _نقش _مهمی _دارند.

نقش عقلانیت در ارزیابی جهان‌های اجتماعی

عقلانیت _نیز در** ارزیابی جهان‌های اجتماعی _نقش _مهمی _دارد.

چالش‌های ارزیابی جهان‌های اجتماعی

 • تنوع ارزش‌ها: _ارزش‌ها _در** جهان‌های اجتماعی مختلف متفاوت _هستند.
 • پیچیدگی جهان‌های اجتماعی: _جهان‌های اجتماعی** _بسیار** پیچیده _هستند.
 • فقدان اطلاعات: _اطلاعات** کافی _برای** ارزیابی دقیق جهان‌های اجتماعی همیشه موجود نیست

در این درس، نکات زیر _نیز _مطرح _می شوند:

 • مقایسه ارزیابی جهان‌های اجتماعی با ارزیابی یک اثر هنری
 • نقش نظریه در ارزیابی جهان‌های اجتماعی
 • اهمیت ارزیابی جهان‌های اجتماعی برای انتخاب مسیر آینده

برای مطالعه ی بیشتر در مورد این درس، _می توانید به منابع زیر _مراجعه _کنید:

 • کتاب درسی جامعه شناسی دهم
 • فیلم های آموزشی درس هفتم جامعه شناسی دهم
 • جزوات و درسنامه های درس هفتم جامعه شناسی دهم

 

درس هشتم جامعه شناسی دهم: هویت فردی و اجتماعی

در این درس به بررسی مفاهیم زیر _می پردازیم:

 • هویت
 • انواع هویت
 • عوامل شکل دهنده هویت
 • رابطه هویت فردی و اجتماعی
 • چالش های هویت

هویت

هویت به _مجموعه** ویژگی ها _و** خصائصی _گفته _می شود که _یک** فرد _یا** گروه _را** از دیگران متفاوت _می کند.

انواع هویت

 • هویت فردی: _هویت** منحصر به فرد هر فرد
 • هویت اجتماعی: _هویت** مشترک افراد یک گروه

عوامل شکل دهنده هویت

 • عوامل زیستی: _مانند** جنسیت، نژاد، رنگ پوست
 • عوامل اجتماعی: _مانند** خانواده، فرهنگ، طبقه اجتماعی
 • عوامل فردی: _مانند** ارزش ها، باورها، تجربیات

رابطه هویت فردی و اجتماعی

هویت فردی _و** هویت اجتماعی _به** یکدیگر مرتبط _هستند.

چالش های هویت

 • بحران هویت: _هنگامی** که فرد در شناخت هویت خود دچار مشکل می شود
 • تبعیض: _هنگامی** که افراد به دلیل هویت خود مورد تبعیض قرار می گیرند

در این درس، نکات زیر _نیز _مطرح _می شوند:

 • مقایسه هویت با شخصیت
 • نقش نظریه در شناخت هویت
 • اهمیت هویت در زندگی فردی و اجتماعی

برای مطالعه ی بیشتر در مورد این درس، _می توانید به منابع زیر _مراجعه _کنید:

 • کتاب درسی جامعه شناسی دهم
 • فیلم های آموزشی درس هشتم جامعه شناسی دهم
 • جزوات و درسنامه های درس هشتم جامعه شناسی دهم

درس نهم جامعه شناسی دهم: بازتولید هویت اجتماعی

در این درس به بررسی مفاهیم زیر _می پردازیم:

 • بازتولید هویت اجتماعی
 • مراحل بازتولید هویت اجتماعی
 • عوامل مؤثر در بازتولید هویت اجتماعی
 • نقش نهادها در بازتولید هویت اجتماعی
 • چالش های بازتولید هویت اجتماعی

بازتولید هویت اجتماعی

بازتولید هویت اجتماعی به _فرایند** انتقال هویت اجتماعی از نسلی به نسل دیگر _گفته _می شود.

مراحل بازتولید هویت اجتماعی

 • جامعه پذیری: _فرایند** یادگیری ارزش ها، باورها و رفتارهای مناسب با هویت اجتماعی
 • کنترل اجتماعی: _فرایند** هدایت رفتار افراد به سمت مناسب با هویت اجتماعی
 • امر به معروف و نهی از منکر: _تلاش** برای ترویج ارزش ها و باورهای مناسب با هویت اجتماعی

عوامل مؤثر در بازتولید هویت اجتماعی

 • خانواده: _اولین** مکان جامعه پذیری
 • مدرسه: _مکان** آموزش ارزش ها و باورهای مناسب با هویت اجتماعی
 • رسانه ها: _ابزاری** برای انتقال ارزش ها و باورهای مناسب با هویت اجتماعی

نقش نهادها در بازتولید هویت اجتماعی

نهادها _نقش** مهمی در بازتولید هویت اجتماعی _دارند.

چالش های بازتولید هویت اجتماعی

 • جهانی شدن: _باعث** می شود هویت های اجتماعی مختلف با یکدیگر تعامل داشته باشند
 • تغییرات اجتماعی: _باعث** می شود هویت های اجتماعی تغییر کنند

در این درس، نکات زیر _نیز _مطرح _می شوند:

 • مقایسه بازتولید هویت اجتماعی با تولید مثل
 • نقش نظریه در فهم بازتولید هویت اجتماعی
 • اهمیت بازتولید هویت اجتماعی برای انسجام اجتماعی

برای مطالعه ی بیشتر در مورد این درس، _می توانید به منابع زیر _مراجعه _کنید:

 • کتاب درسی جامعه شناسی دهم
 • فیلم های آموزشی درس نهم جامعه شناسی دهم
 • جزوات و درسنامه های درس نهم جامعه شناسی دهم

 

درس دهم جامعه شناسی دهم: تغییرات هویت اجتماعی

در این درس به بررسی مفاهیم زیر _می پردازیم:

 • تغییرات هویت اجتماعی
 • انواع تغییرات هویت اجتماعی
 • عوامل مؤثر در تغییرات هویت اجتماعی
 • نقش نهادها در تغییرات هویت اجتماعی
 • پیامدهای تغییرات هویت اجتماعی

تغییرات هویت اجتماعی

تغییرات هویت اجتماعی به _تغییر** در ارزش ها، باورها و رفتارهای افراد یک جامعه _در** طول زمان _گفته _می شود.

انواع تغییرات هویت اجتماعی

 • تغییرات تدریجی: _تغییراتی** که به آرامی و در طول زمان اتفاق می افتند
 • تغییرات ناگهانی: _تغییراتی** که به طور ناگهانی و در یک زمان کوتاه اتفاق می افتند

عوامل مؤثر در تغییرات هویت اجتماعی

 • جهانی شدن: _باعث** می شود هویت های اجتماعی مختلف با یکدیگر تعامل داشته باشند
 • تغییرات اجتماعی: _باعث** می شود هویت های اجتماعی تغییر کنند
 • تغییرات تکنولوژیکی: _باعث** می شود ارزش ها، باورها و رفتارهای افراد تغییر کند

نقش نهادها در تغییرات هویت اجتماعی

نهادها _می** توانند در تغییرات هویت اجتماعی نقش مهمی داشته باشند.

پیامدهای تغییرات هویت اجتماعی

 • مثبت: _مانند** افزایش آزادی، عدالت و رفاه
 • منفی: _مانند** افزایش جرم، فقر و تبعیض

در این درس، نکات زیر _نیز _مطرح _می شوند:

 • مقایسه تغییرات هویت اجتماعی با تغییرات شخصیت
 • نقش نظریه در فهم تغییرات هویت اجتماعی
 • اهمیت تغییرات هویت اجتماعی برای توسعه جامعه

برای مطالعه ی بیشتر در مورد این درس، _می توانید به منابع زیر _مراجعه _کنید:

 • کتاب درسی جامعه شناسی دهم
 • فیلم های آموزشی درس دهم جامعه شناسی دهم
 • جزوات و درسنامه های درس دهم جامعه شناسی دهم

 

درس یازدهم جامعه شناسی دهم: تحولات هویتی جهان اجتماعی (علل درونی)

در این درس به بررسی مفاهیم زیر _می پردازیم:

 • تحولات هویتی جهان اجتماعی
 • علل درونی تحولات هویتی جهان اجتماعی
 • مراحل تحولات هویتی جهان اجتماعی
 • نقش نهادها در تحولات هویتی جهان اجتماعی
 • پیامدهای تحولات هویتی جهان اجتماعی

تحولات هویتی جهان اجتماعی

تحولات هویتی جهان اجتماعی به _تغییر** در ارزش ها، باورها، هنجارها و رفتارهای افراد یک جامعه در طول زمان _گفته _می شود.

علل درونی تحولات هویتی جهان اجتماعی

 • بن بست های موجود در هویت فرهنگی: _زمانی** که هویت فرهنگی یک جامعه پاسخگوی نیازهای افراد نباشد
 • تغییرات در ساختارهای اجتماعی: _مانند** تغییرات در ساختار خانواده، اقتصاد و سیاست
 • تغییرات تکنولوژیکی: _باعث** می شود ارزش ها، باورها و رفتارهای افراد تغییر کند

مراحل تحولات هویتی جهان اجتماعی

 • مرحله آگاهی: _افراد** از مشکلات و نارسایی های هویت فرهنگی خود آگاه می شوند
 • مرحله انتقال: _افراد** به دنبال هویت جدیدی برای خود می گردند
 • مرحله جایگزینی: _هویت** جدید جایگزین هویت قدیمی می شود

نقش نهادها در تحولات هویتی جهان اجتماعی

نهادها _می** توانند در تحولات هویتی جهان اجتماعی نقش مهمی داشته باشند.

پیامدهای تحولات هویتی جهان اجتماعی

 • مثبت: _مانند** افزایش آزادی، عدالت و رفاه
 • منفی: _مانند** افزایش جرم، فقر و تبعیض

در این درس، نکات زیر _نیز _مطرح _می شوند:

 • مقایسه تحولات هویتی جهان اجتماعی با تغییرات شخصیت
 • نقش نظریه در فهم تحولات هویتی جهان اجتماعی
 • اهمیت تحولات هویتی جهان اجتماعی برای توسعه جامعه

برای مطالعه ی بیشتر در مورد این درس، _می توانید به منابع زیر _مراجعه _کنید:

 • کتاب درسی جامعه شناسی دهم
 • فیلم های آموزشی درس یازدهم جامعه شناسی دهم
 • جزوات و درسنامه های درس یازدهم جامعه شناسی دهم

 

 

مجموعه ی گام کلاس (گروه آموزشی مهندس مسعودی) با هدف ارتقاء سطح علمی و موفقیت دانش آموزان متوسطه و همچنین داوطلبان کنکور در سال 1400 تاسیس شد و از بهمن ماه 1400 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد . این مجموعه ضمن بهره بردن از کادر اساتید زبده و حرفه ای در کنار جدیدترین تکنولوژی های آموزش آنلاین و آفلاین در حال رقم زدن فصل جدیدی از آموزش دروس مختلف متوسطه و کنکور می باشد

موسس و بنيانگذار سایت گام كلاس استاد امير مسعودى ، مطرح ترين و با سابقه ترين استاد رياضى و فيزيک ايران در آموزش آنلاين و تلويزيونى هستند كه با ارائه سبكى جديد و روش هاى پاسخگويى سريع ، مهم ترین تمایز گام‌کلاس نسبت به ساير موسسات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

gc-phone-pack

بعد از تکمیل فرم زیر کارشناسان ما ، در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .