جامعه شناسی دوازدهم ارزش خواندن دارد؟

جامعه شناسی دوازدهم ارزش خواندن دارد؟

جامعه شناسی دوازدهم ارزش خواندن دارد؟

 

جامعه شناسی دوازدهم ارزش خواندن دارد؟ 

ذخیره دانشی در جامعه شناسی دوازدهم

ذخیره دانشی، مفهومی کلیدی در درس اول جامعه شناسی دوازدهم رشته علوم انسانی است که به مجموعه دانسته‌ها و آگاهی‌های افراد، گروه‌ها، جوامع و ملت‌ها اشاره دارد. این دانسته‌ها از طریق تجربه‌های فردی و اجتماعی، مطالعات، آموزش و تعامل با دیگران به دست می‌آیند و نقش مهمی در نحوه‌ی تفکر، رفتار و کنش انسان‌ها در جامعه ایفا می‌کنند.

انواع ذخیره دانشی:

 • دانش عمومی: دانشی که در میان افراد یک جامعه مشترک است و به هویت و فرهنگ آن جامعه شکل می‌دهد.
 • دانش علمی: دانشی نظام‌مند و مبتنی بر استدلال و پژوهش که از طریق روش‌های علمی به دست می‌آید.
 • دانش تجربی: دانشی که از طریق تجربه‌های مستقیم و عملی افراد به دست می‌آید.

نقش ذخیره دانشی:

 • راهنمای زندگی: ذخیره دانشی به عنوان راهنمای زندگی عمل می‌کند و به افراد در تصمیم‌گیری‌ها، حل مشکلات و تعامل با دنیای اطرافشان کمک می‌کند.
 • مبنای فرهنگ: ذخیره دانشی، مبنای فرهنگ و هویت جوامع را تشکیل می‌دهد و ارزش‌ها، باورها و آداب و رسوم آن‌ها را شکل می‌دهد.
 • عامل تغییر اجتماعی: ذخیره دانشی می‌تواند در طول زمان تغییر کند و به نوبه خود منجر به تغییر اجتماعی شود.

اهمیت مطالعه ذخیره دانشی در جامعه شناسی:

 • درک عمیق‌تر جامعه: مطالعه ذخیره دانشی به درک عمیق‌تر نحوه‌ی عملکرد جامعه، ساختارهای اجتماعی و روابط بین افراد کمک می‌کند.
 • تفکر انتقادی: مطالعه ذخیره دانشی، مهارت تفکر انتقادی را در دانش‌آموزان پرورش می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند تا اطلاعات را تجزیه و تحلیل کرده و در مورد مسائل اجتماعی به طور مستقل فکر کنند.
 • آمادگی برای زندگی در جامعه: مطالعه ذخیره دانشی، دانش‌آموزان را برای زندگی در جامعه‌ای پیچیده و پویا آماده می‌کند و به آن‌ها مهارت‌های لازم برای مشارکت فعال در جامعه را می‌آموزد.

 

جامعه شناسی دوازدهم ارزش خواندن دارد؟

علوم اجتماعی

در درس دوم جامعه شناسی دوازدهم رشته علوم انسانی، به مبحث علوم اجتماعی پرداخته می‌شود. علوم اجتماعی به مجموعه‌ای از رشته‌های علمی گفته می‌شود که به مطالعه علمی پدیده‌های اجتماعی می‌پردازند.

هدف علوم اجتماعی:

 • شناخت جامعه: علوم اجتماعی به دنبال شناخت جامعه، ساختارها، فرایندها و روابط اجتماعی در سطوح مختلف (فردی، گروهی، کلان) است.
 • تبیین پدیده‌های اجتماعی: علوم اجتماعی به دنبال تبیین علل و عوامل ایجاد کننده پدیده‌های اجتماعی مانند فقر، نابرابری، جرم و جنایت، خانواده، دین و … است.
 • پیش‌بینی و کنترل پدیده‌های اجتماعی: علوم اجتماعی با شناخت و تبیین پدیده‌های اجتماعی، به دنبال پیش‌بینی و در نهایت کنترل آن‌ها تا حد امکان است.

رشته‌های علوم اجتماعی:

 • جامعه شناسی: به مطالعه ساختارها، فرایندها و روابط اجتماعی در سطوح مختلف می‌پردازد.
 • مردم شناسی: به مطالعه فرهنگ، آداب و رسوم، باورها و ارزش‌های جوامع مختلف می‌پردازد.
 • روانشناسی اجتماعی: به مطالعه چگونگی تأثیرگذاری عوامل اجتماعی بر رفتار و ذهن افراد می‌پردازد.
 • علوم سیاسی: به مطالعه نظام‌های سیاسی، قدرت، دولت و روابط بین دولت‌ها می‌پردازد.
 • اقتصاد: به مطالعه تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات در جامعه می‌پردازد.

ارتباط علوم اجتماعی با جامعه شناسی:

 • جامعه شناسی، یکی از رشته‌های اصلی علوم اجتماعی است.
 • علوم اجتماعی، پایه و اساس تئوری‌ها و مفاهیم جامعه شناسی را تشکیل می‌دهد.
 • جامعه شناسی از یافته‌های سایر رشته‌های علوم اجتماعی برای مطالعه جامعه استفاده می‌کند.

اهمیت مطالعه علوم اجتماعی:

 • درک عمیق‌تر جامعه: مطالعه علوم اجتماعی به درک عمیق‌تر نحوه‌ی عملکرد جامعه، ساختارهای اجتماعی و روابط بین افراد کمک می‌کند.
 • مهارت تفکر انتقادی: مطالعه علوم اجتماعی، مهارت تفکر انتقادی را در دانش‌آموزان پرورش می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند تا اطلاعات را تجزیه و تحلیل کرده و در مورد مسائل اجتماعی به طور مستقل فکر کنند.
 • آمادگی برای زندگی در جامعه: مطالعه علوم اجتماعی، دانش‌آموزان را برای زندگی در جامعه‌ای پیچیده و پویا آماده می‌کند و به آن‌ها مهارت‌های لازم برای مشارکت فعال در جامعه را می‌آموزد.

 

نظم اجتماعی

در درس سوم جامعه شناسی دوازدهم رشته علوم انسانی، به مبحث نظم اجتماعی پرداخته می‌شود. نظم اجتماعی به مجموعه‌ای از قواعد، هنجارها و ساختارها اشاره دارد که رفتار و تعاملات افراد در جامعه را ساماندهی و کنترل می‌کنند.

عوامل ایجاد کننده نظم اجتماعی:

 • قواعد اجتماعی: قواعد اجتماعی، دستورالعمل‌هایی هستند که به افراد می‌گویند در چه شرایطی چه کاری باید انجام دهند و چه کاری نباید انجام دهند.
 • هنجارهای اجتماعی: هنجارهای اجتماعی، انتظارات و توقعاتی هستند که جامعه از افراد دارد.
 • ساختارهای اجتماعی: ساختارهای اجتماعی، چارچوب‌ها و قالب‌هایی هستند که رفتار افراد را در جامعه شکل می‌دهند.

کارکردهای نظم اجتماعی:

 • ایجاد ثبات و امنیت: نظم اجتماعی، ثبات و امنیت را در جامعه ایجاد می‌کند و از هرج و مرج و آشفتگی جلوگیری می‌کند.
 • تسهیل همکاری و تعامل: نظم اجتماعی، همکاری و تعامل بین افراد را در جامعه تسهیل می‌کند.
 • انتقال فرهنگ و ارزش‌ها: نظم اجتماعی، فرهنگ و ارزش‌های جامعه را به نسل‌های بعدی منتقل می‌کند.

انواع نظم اجتماعی:

 • نظم رسمی: نظم رسمی، بر اساس قوانین و مقررات دولتی و رسمی شکل می‌گیرد.
 • نظم غیررسمی: نظم غیررسمی، بر اساس هنجارها و آداب و رسوم اجتماعی شکل می‌گیرد.

چالش‌های نظم اجتماعی:

 • تغییر اجتماعی: تغییر اجتماعی، می‌تواند نظم اجتماعی را به چالش بکشد و منجر به بی‌نظمی و آشفتگی شود.
 • ناهمسان‌خواهی: ناهمسان‌خواهی، یعنی نابرابری در دسترسی به منابع و فرصت‌ها، می‌تواند نظم اجتماعی را تضعیف کند.
 • جرم و جنایت: جرم و جنایت، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظم اجتماعی است که می‌تواند امنیت و ثبات جامعه را به خطر اندازد.

اهمیت مطالعه نظم اجتماعی:

 • درک عمیق‌تر جامعه: مطالعه نظم اجتماعی به درک عمیق‌تر نحوه‌ی عملکرد جامعه، ساختارهای اجتماعی و روابط بین افراد کمک می‌کند.
 • مهارت تفکر انتقادی: مطالعه نظم اجتماعی، مهارت تفکر انتقادی را در دانش‌آموزان پرورش می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند تا در مورد مسائل اجتماعی به طور مستقل فکر کنند.
 • آمادگی برای زندگی در جامعه: مطالعه نظم اجتماعی، دانش‌آموزان را برای زندگی در جامعه‌ای پیچیده و پویا آماده می‌کند و به آن‌ها مهارت‌های لازم برای مشارکت فعال در جامعه را می‌آموزد.

جامعه شناسی دوازدهم ارزش خواندن دارد؟

کنش اجتماعی

در درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم رشته علوم انسانی، به مبحث کنش اجتماعی پرداخته می‌شود. کنش اجتماعی به رفتار و عمل هدفمند انسان در زمینه اجتماعی گفته می‌شود.

ویژگی‌های کنش اجتماعی:

 • آگاهانه: کنش اجتماعی، آگاهانه و با اراده انجام می‌شود.
 • هدفمند: کنش اجتماعی، دارای هدف و غایت است.
 • معنادار: کنش اجتماعی، معنادار و قابل تفسیر است.
 • اجتماعی: کنش اجتماعی، در تعامل با دیگران و در چارچوب ساختارهای اجتماعی انجام می‌شود.

انواع کنش اجتماعی:

 • کنش هدفمند معطوف به دیگری: در این نوع کنش، فرد به دنبال تاثیرگذاری بر رفتار و عمل دیگری است.
 • کنش هدفمند معطوف به خود: در این نوع کنش، فرد به دنبال تحقق اهداف و خواسته‌های خود است.
 • کنش عادت‌واره: در این نوع کنش، فرد بدون تفکر و به طور خودکار عمل می‌کند.
 • کنش خلاقانه: در این نوع کنش، فرد به شیوه‌ای جدید و نوآورانه عمل می‌کند.

عوامل موثر بر کنش اجتماعی:

 • ساختارهای اجتماعی: ساختارهای اجتماعی، مانند قوانین، هنجارها و نهادها، بر کنش اجتماعی افراد تاثیر می‌گذارند.
 • فرهنگ: فرهنگ، باورها، ارزش‌ها و آداب و رسوم جامعه، بر کنش اجتماعی افراد تاثیر می‌گذارند.
 • کنش‌های دیگر افراد: کنش‌های افراد در جامعه، بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند و کنش‌های جمعی را شکل می‌دهند.

اهمیت مطالعه کنش اجتماعی:

 • درک عمیق‌تر رفتار انسان: مطالعه کنش اجتماعی به درک عمیق‌تر رفتار انسان در جامعه کمک می‌کند.
 • تبیین پدیده‌های اجتماعی: کنش اجتماعی، واحد بنیادی تحلیل پدیده‌های اجتماعی است.
 • پیش‌بینی و کنترل رفتار اجتماعی: با مطالعه کنش اجتماعی می‌توان تا حدودی رفتار اجتماعی افراد را پیش‌بینی و کنترل کرد.

 

معنای زندگی

در درس پنجم جامعه شناسی دوازدهم رشته علوم انسانی، به مبحث معنای زندگی پرداخته می‌شود. معنای زندگی، به سوالی بنیادی در مورد هدف و غایت زندگی انسان اشاره دارد.

دیدگاه‌های مختلف درباره معنای زندگی:

 • دیدگاه مذهبی: معنای زندگی را در اطاعت از خداوند و انجام دستورات دینی می‌داند.
 • دیدگاه فلسفی: معنای زندگی را در تلاش برای رسیدن به حقیقت، عدالت و کمال می‌داند.
 • دیدگاه علمی: معنای زندگی را در کشف قوانین طبیعت و ارتقای دانش بشری می‌داند.
 • دیدگاه اومانیستی: معنای زندگی را در شکوفایی استعدادهای انسانی و لذت بردن از زندگی می‌داند.

عوامل موثر بر معنای زندگی:

 • ارزش‌ها و باورها: ارزش‌ها و باورهای افراد، نقش مهمی در تعیین معنای زندگی برای آنها دارد.
 • تجربیات زندگی: تجربیات زندگی، مانند شادی‌ها، غم‌ها، موفقیت‌ها و شکست‌ها، بر معنای زندگی افراد تاثیر می‌گذارند.
 • روابط اجتماعی: روابط اجتماعی با دیگران، مانند خانواده، دوستان و جامعه، بر معنای زندگی افراد تاثیر می‌گذارند.

در جستجوی معنای زندگی:

 • تامل و تفکر: تامل و تفکر در مورد زندگی، اولین قدم در جستجوی معنای زندگی است.
 • ارزش‌ها و باورها: به ارزش‌ها و باورهای خودتان توجه کنید و ببینید چه چیزی برای شما مهم است.
 • تجربیات زندگی: از تجربیات زندگی خودتان درس بگیرید و به دنبال معنای عمیق‌تر در آنها باشید.
 • روابط اجتماعی: روابط خودتان را با دیگران تقویت کنید و در جامعه مشارکت فعال داشته باشید.

اهمیت مطالعه معنای زندگی:

 • درک عمیق‌تر خود: مطالعه معنای زندگی به شما کمک می‌کند تا خودتان را به طور عمیق‌تر درک کنید.
 • زندگی هدفمند: با یافتن معنای زندگی، می‌توانید زندگی هدفمندتر و رضایت‌بخش‌تری داشته باشید.
 • مقابله با مشکلات: مطالعه معنای زندگی به شما کمک می‌کند تا با مشکلات و چالش‌های زندگی بهتر کنار بیایید.

 

قدرت اجتماعی

در درس ششم جامعه شناسی دوازدهم رشته علوم انسانی، به مفهوم قدرت اجتماعی پرداخته می‌شود. قدرت اجتماعی به توانایی تأثیرگذاری بر رفتار و عمل دیگران در جامعه اشاره دارد.

انواع قدرت اجتماعی:

 • قدرت مشروع: قدرتی است که بر اساس قوانین و مقررات جامعه اعمال می‌شود.
 • قدرت قهری: قدرتی است که از طریق زور و اجبار اعمال می‌شود.
 • قدرت اقتصادی: قدرتی است که از طریق کنترل منابع اقتصادی اعمال می‌شود.
 • قدرت فرهنگی: قدرتی است که از طریق ارزش‌ها، باورها و هنجارهای جامعه اعمال می‌شود.
 • قدرت ایدئولوژیک: قدرتی است که از طریق ایده‌ها و باورها اعمال می‌شود.

منابع قدرت اجتماعی:

 • منصب و مقام: افرادی که در مناصب و مقامات بالا قرار دارند، از قدرت اجتماعی بیشتری برخوردارند.
 • ثروت و دارایی: افراد ثروتمند از قدرت اجتماعی بیشتری برخوردارند.
 • دانش و تخصص: افراد متخصص و دانشمند از قدرت اجتماعی بیشتری برخوردارند.
 • روابط اجتماعی: افرادی که روابط اجتماعی گسترده‌ای دارند، از قدرت اجتماعی بیشتری برخوردارند.
 • شخصیت و کاریزما: افرادی که دارای شخصیت و کاریزمای قوی هستند، از قدرت اجتماعی بیشتری برخوردارند.

پیامدهای قدرت اجتماعی:

 • توزیع نابرابر منابع: قدرت اجتماعی می‌تواند منجر به توزیع نابرابر منابع و فرصت‌ها در جامعه شود.
 • ظلم و ستم: قدرت اجتماعی می‌تواند برای ظلم و ستم به دیگران و نقض حقوق آنها استفاده شود.
 • تغییر اجتماعی: قدرت اجتماعی می‌تواند برای ایجاد تغییر اجتماعی و بهبود شرایط زندگی مردم استفاده شود.

کنترل قدرت اجتماعی:

 • قانون: قوانین می‌توانند برای کنترل قدرت اجتماعی و جلوگیری از سوء استفاده از آن استفاده شوند.
 • مشارکت سیاسی: مشارکت فعال مردم در امور سیاسی می‌تواند به کنترل قدرت اجتماعی و جلوگیری از تمرکز قدرت در دست افراد یا گروه‌های خاص کمک کند.
 • آگاهی اجتماعی: آگاهی مردم از حقوق و قدرت خودشان می‌تواند به آنها کمک کند تا در برابر سوء استفاده از قدرت اجتماعی ایستادگی کنند.

اهمیت مطالعه قدرت اجتماعی:

 • درک عمیق‌تر جامعه: مطالعه قدرت اجتماعی به درک عمیق‌تر ساختارها و روابط قدرت در جامعه کمک می‌کند.
 • مهارت تفکر انتقادی: مطالعه قدرت اجتماعی، مهارت تفکر انتقادی را در دانش‌آموزان پرورش می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا در مورد مسائل اجتماعی به طور مستقل فکر کنند.
 • آمادگی برای زندگی در جامعه: مطالعه قدرت اجتماعی، دانش‌آموزان را برای زندگی در جامعه‌ای پیچیده و پویا آماده می‌کند و به آنها مهارت‌های لازم برای مشارکت فعال در جامعه را می‌آموزد.

جامعه شناسی دوازدهم ارزش خواندن دارد؟

نابرابری اجتماعی

در درس هفتم جامعه شناسی دوازدهم رشته علوم انسانی، به مبحث نابرابری اجتماعی پرداخته می‌شود. نابرابری اجتماعی به توزیع نابرابر فرصت‌ها، منابع و ثروت در جامعه اشاره دارد.

انواع نابرابری اجتماعی:

 • نابرابری اقتصادی: نابرابری در توزیع ثروت، درآمد و فرصت‌های اقتصادی
 • نابرابری اجتماعی: نابرابری در دسترسی به خدمات اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و مسکن
 • نابرابری سیاسی: نابرابری در دسترسی به قدرت و مشارکت در امور سیاسی
 • نابرابری فرهنگی: نابرابری در دسترسی به فرهنگ، دانش و اطلاعات

علل نابرابری اجتماعی:

 • ساختارهای اجتماعی: ساختارهای اجتماعی مانند نظام طبقاتی، نژادپرستی و جنسیت‌گرایی می‌توانند منجر به نابرابری اجتماعی شوند.
 • سیاست‌های دولتی: سیاست‌های دولتی مانند سیاست‌های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی می‌توانند بر نابرابری اجتماعی تاثیر بگذارند.
 • عوامل فرهنگی: باورها و ارزش‌های فرهنگی می‌توانند نابرابری اجتماعی را توجیه و بازتولید کنند.

پیامدهای نابرابری اجتماعی:

 • فقر و محرومیت: نابرابری اجتماعی می‌تواند منجر به فقر و محرومیت در بخش‌هایی از جامعه شود.
 • جرم و جنایت: نابرابری اجتماعی می‌تواند منجر به افزایش جرم و جنایت شود.
 • بی‌ثباتی اجتماعی: نابرابری اجتماعی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اجتماعی و ناآرامی شود.
 • کاهش انسجام اجتماعی: نابرابری اجتماعی می‌تواند منجر به کاهش انسجام اجتماعی و اعتماد بین مردم شود.

راهکارهای مقابله با نابرابری اجتماعی:

 • توسعه اقتصادی: توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد می‌تواند به کاهش نابرابری اجتماعی کمک کند.
 • حمایت‌های اجتماعی: ارائه حمایت‌های اجتماعی مانند یارانه، بیمه و خدمات رفاهی می‌تواند به افراد کم‌برخوردار کمک کند.
 • آموزش و پرورش: ارتقای سطح آموزش و پرورش و دسترسی به آموزش باکیفیت برای همه افراد می‌تواند به کاهش نابرابری اجتماعی کمک کند.
 • اصلاحات سیاسی: اصلاحات سیاسی و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی می‌تواند به کاهش نابرابری اجتماعی کمک کند.

اهمیت مطالعه نابرابری اجتماعی:

 • درک عمیق‌تر جامعه: مطالعه نابرابری اجتماعی به درک عمیق‌تر ساختارها و روابط قدرت در جامعه کمک می‌کند.
 • مهارت تفکر انتقادی: مطالعه نابرابری اجتماعی، مهارت تفکر انتقادی را در دانش‌آموزان پرورش می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا در مورد مسائل اجتماعی به طور مستقل فکر کنند.
 • آمادگی برای زندگی در جامعه: مطالعه نابرابری اجتماعی، دانش‌آموزان را برای زندگی در جامعه‌ای پیچیده و پویا آماده می‌کند و به آنها مهارت‌های لازم برای مشارکت فعال در جامعه را می‌آموزد.

جامعه شناسی دوازدهم ارزش خواندن دارد؟

سیاست هویت

در درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم رشته علوم انسانی، به مبحث سیاست هویت پرداخته می‌شود. سیاست هویت به استفاده از هویت‌های اجتماعی مانند قومیت، مذهب، نژاد، جنسیت و طبقه اجتماعی برای کسب قدرت سیاسی و رسیدن به اهداف خاص اشاره دارد.

خاستگاه سیاست هویت:

 • مدرنیته: شکل‌گیری دولت‌های ملی و تاکید بر هویت ملی
 • پسامدرنیته: نقد مدرنیته و تاکید بر هویت‌های خرد و محلی

انواع سیاست هویت:

 • هویت ملی: تاکید بر هویت ملی و یکپارچگی ملی
 • هویت قومی: تاکید بر هویت قومی و حقوق اقلیت‌ها
 • هویت مذهبی: تاکید بر هویت مذهبی و ارزش‌های مذهبی
 • هویت جنسی: تاکید بر هویت جنسی و حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی

پیامدهای سیاست هویت:

 • تقویت انسجام اجتماعی: سیاست هویت می‌تواند به تقویت انسجام اجتماعی در گروه‌های هویتی مختلف کمک کند.
 • تقویت تنوع فرهنگی: سیاست هویت می‌تواند به حفظ و تقویت تنوع فرهنگی در جامعه کمک کند.
 • ایجاد تفرقه و درگیری: سیاست هویت می‌تواند منجر به تفرقه و درگیری بین گروه‌های هویتی مختلف شود.
 • محدود کردن آزادی‌های فردی: سیاست هویت می‌تواند به محدود کردن آزادی‌های فردی و حقوق اقلیت‌ها منجر شود.

چالش‌های سیاست هویت:

 • تعریف هویت: تعریف هویت‌های اجتماعی امری پیچیده و چالش‌برانگیز است.
 • هویت‌های متعدد: افراد ممکن است دارای هویت‌های متعدد و متقاطع باشند.
 • تغییر هویت: هویت‌های اجتماعی در طول زمان تغییر می‌کنند.
 • سوء استفاده از هویت: از هویت‌های اجتماعی ممکن است برای سوء استفاده و سرکوب دیگران استفاده شود.

راهکارهای مقابله با چالش‌های سیاست هویت:

 • گفتگوی بین‌فرهنگی: گفتگوی بین‌فرهنگی برای درک متقابل و احترام به هویت‌های مختلف ضروری است.
 • آموزش و پرورش: آموزش و پرورش باید به دانش‌آموزان در مورد هویت‌های مختلف و احترام به تنوع فرهنگی بیاموزد.
 • حمایت از حقوق اقلیت‌ها: حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های هویتی مختلف باید مورد حمایت قرار گیرد.
 • مبارزه با تبعیض: با تبعیض و نابرابری بر اساس هویت باید مبارزه کرد.

اهمیت مطالعه سیاست هویت:

 • درک عمیق‌تر جامعه: مطالعه سیاست هویت به درک عمیق‌تر ساختارها و روابط قدرت در جامعه کمک می‌کند.
 • مهارت تفکر انتقادی: مطالعه سیاست هویت، مهارت تفکر انتقادی را در دانش‌آموزان پرورش می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا در مورد مسائل اجتماعی به طور مستقل فکر کنند.
 • آمادگی برای زندگی در جامعه: مطالعه سیاست هویت، دانش‌آموزان را برای زندگی در جامعه‌ای پیچیده و پویا آماده می‌کند و به آنها مهارت‌های لازم برای مشارکت فعال در جامعه را می‌آموزد.

 

پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام

مطالعه علوم اجتماعی در جهان اسلام سابقه‌ای دیرینه دارد و به دوران تمدن اسلامی اولیه باز می‌گردد.

مهم‌ترین مولفه‌های پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام عبارتند از:

 • قرآن کریم: قرآن کریم به عنوان مهم‌ترین منبع وحیانی در اسلام، حاوی آیات متعددی در مورد موضوعات اجتماعی مانند عدالت، قسط، انصاف، حقوق افراد، روابط اجتماعی و … است.
 • سنت نبوی: سنت نبوی که شامل احادیث و روایات پیامبر اسلام (ص) است، نیز منبع مهمی برای مطالعه علوم اجتماعی در جهان اسلام به شمار می‌رود.
 • فقه و حقوق اسلامی: علم فقه و حقوق اسلامی نیز به بررسی مسائل اجتماعی از منظر دین اسلام می‌پردازد.
 • تاریخ‌نگاری: مورخان مسلمان در آثار خود به بررسی وقایع تاریخی، اوضاع اجتماعی، فرهنگ و تمدن جوامع مختلف پرداخته‌اند.
 • فلسفه و کلام اسلامی: فیلسوفان و متکلمان مسلمان در آثار خود به مباحثی مانند فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، فلسفه حقوق و … پرداخته‌اند.
 • ادبیات: آثار ادبی مانند شعر، داستان و سفرنامه‌ها نیز می‌توانند منبع ارزشمندی برای مطالعه اوضاع اجتماعی و فرهنگ جوامع مسلمان در دوران‌های مختلف باشند.

برخی از مهم‌ترین دانشمندان علوم اجتماعی در جهان اسلام عبارتند از:

 • ابن خلدون: (قرن هشتم و نهم هجری) به عنوان “پدر علم جامعه‌شناسی” شناخته می‌شود و کتاب “المقدمة في علم العمران” او یکی از مهم‌ترین آثار در زمینه علوم اجتماعی به شمار می‌رود.
 • فارابی: (قرن سوم هجری) در زمینه‌های مختلف علوم اجتماعی از جمله فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق و فلسفه تعلیم و تربیت آثاری تألیف کرده است.
 • ابن سینا: (قرن چهارم و پنجم هجری) در کتاب “شفا” به مباحثی مانند فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق پرداخته است.
 • غزالی: (قرن پنجم و ششم هجری) در کتاب “احیاء علوم الدین” به مباحثی مانند اخلاق فردی و اجتماعی، حقوق و تکالیف افراد در جامعه و … پرداخته است.
 • خواجه نصیرالدین طوسی: (قرن ششم و هفتم هجری) در زمینه‌های مختلف علوم اجتماعی از جمله اخلاق، فلسفه سیاست و فلسفه حقوق آثاری تألیف کرده است.

نقش علوم اجتماعی در جهان اسلام:

علوم اجتماعی در جهان اسلام نقش مهمی در ترویج عدالت، انصاف، حقوق افراد، و انسجام اجتماعی ایفا کرده است. همچنین، این علوم به درک عمیق‌تر جوامع مسلمان و حل مشکلات آنها کمک کرده است.

مطالعه علوم اجتماعی در جهان اسلام در دوران معاصر:

در دوران معاصر، مطالعه علوم اجتماعی در جهان اسلام با رویکردهای جدید و نوین دنبال می‌شود. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی متعددی در کشورهای اسلامی به teaching and research in the field of social sciences مشغول هستند.

اهمیت مطالعه پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام:

مطالعه پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام به ما کمک می‌کند تا:

 • درک عمیق‌تر از تاریخ و فرهنگ جوامع مسلمان داشته باشیم.
 • با مبانی و ریشه‌های علوم اجتماعی در اسلام آشنا شویم.
 • از تجارب و دستاوردهای دانشمندان مسلمان در زمینه علوم اجتماعی بهره‌مند شویم.
 • به حل مشکلات جوامع مسلمان در دوران معاصر کمک کنیم.

 

افق علوم اجتماعی در جهان اسلام

در درس دهم جامعه شناسی دوازدهم رشته علوم انسانی، به مبحث افق علوم اجتماعی در جهان اسلام پرداخته می‌شود. این مبحث به دنبال تبیین چشم‌انداز و جهت‌گیری علوم اجتماعی در جهان اسلام با توجه به ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی است.

ویژگی‌های افق علوم اجتماعی در جهان اسلام:

 • محوریت انسان: انسان در افق علوم اجتماعی در جهان اسلام، موجودی کرامتمند، مسئول و دارای فطرت الهی است.
 • عدالت و قسط: عدالت و قسط، از ارزش‌های بنیادی در افق علوم اجتماعی در جهان اسلام هستند.
 • همبستگی و انسجام اجتماعی: انسجام و همبستگی اجتماعی، از اهداف اصلی افق علوم اجتماعی در جهان اسلام است.
 • توسعه و پیشرفت: توسعه و پیشرفت در همه ابعاد، از اهداف مهم افق علوم اجتماعی در جهان اسلام است.
 • معنویت و اخلاق: معنویت و اخلاق، نقشی محوری در افق علوم اجتماعی در جهان اسلام دارند.

تفاوت افق علوم اجتماعی در جهان اسلام با علوم اجتماعی غربی:

 • مبنای ارزشی: افق علوم اجتماعی در جهان اسلام بر پایه ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی استوار است، در حالی که علوم اجتماعی غربی عمدتاً بر پایه مبانی سکولار استوار است.
 • هدف: هدف افق علوم اجتماعی در جهان اسلام، ترویج عدالت، قسط، انسجام اجتماعی و توسعه توام با معنویت است، در حالی که اهداف علوم اجتماعی غربی عمدتاً معطوف به قدرت، ثروت و رفاه مادی است.
 • روش: روش غالب در افق علوم اجتماعی در جهان اسلام، روش‌های کیفی مانند تفسیر متون دینی، تحلیل تاریخ و مطالعات میدانی است، در حالی که در علوم اجتماعی غربی روش‌های کمی غلبه دارند.

نقش افق علوم اجتماعی در جهان اسلام:

 • ارائه چارچوبی برای مطالعه جامعه از منظر اسلام: افق علوم اجتماعی در جهان اسلام، چارچوبی برای مطالعه جامعه از منظر اسلام ارائه می‌دهد و به درک عمیق‌تر مسائل اجتماعی از دیدگاه اسلامی کمک می‌کند.
 • حل مشکلات جوامع مسلمان: افق علوم اجتماعی در جهان اسلام، می‌تواند به یافتن راه‌حل‌های مبتنی بر اسلام برای مشکلات جوامع مسلمان کمک کند.
 • ترویج ارزش‌های اسلامی: افق علوم اجتماعی در جهان اسلام، می‌تواند به ترویج ارزش‌های اسلامی مانند عدالت، قسط، و انسجام اجتماعی در جوامع مسلمان کمک کند.

چالش‌های پیش روی افق علوم اجتماعی در جهان اسلام:

 • کمبود منابع و امکانات: کمبود منابع و امکانات برای تحقیقات در زمینه علوم اجتماعی اسلامی، یکی از چالش‌های پیش روی افق علوم اجتماعی در جهان اسلام است.
 • عدم انسجام در میان متفکران مسلمان: عدم انسجام در میان متفکران مسلمان در مورد چگونگی تفسیر و به کارگیری آموزه‌های اسلامی در علوم اجتماعی، یکی دیگر از چالش‌های این حوزه است.
 • جنگ نرم: جنگ نرم دشمنان اسلام برای ترویج سکولاریسم و ارزش‌های غربی در جوامع مسلمان، یکی دیگر از چالش‌های پیش روی افق علوم اجتماعی در جهان اسلام است.

راهکارهای توسعه افق علوم اجتماعی در جهان اسلام:

 • حمایت از تحقیقات در زمینه علوم اجتماعی اسلامی: حمایت از تحقیقات در زمینه علوم اجتماعی اسلامی از طریق تخصیص اعتبارات و ایجاد مراکز تحقیقاتی، یکی از راهکارهای توسعه این حوزه است.
 • ایجاد گفتگو و تبادل نظر بین متفکران مسلمان: ایجاد گفتگو و تبادل نظر بین متفکران مسلمان در مورد چگونگی تفسیر و به کارگیری آموزه‌های اسلامی در علوم اجتماعی، به انسجام و همگرایی در این حوزه کمک می‌کند.
 • استفاده از ابزارهای نوین: استفاده از ابزارهای نوین مانند اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای ترویج علوم اجتماعی اسلامی، به افزایش مخاطبان این حوزه کمک می‌کند.

اهمیت مطالعه افق علوم اجتماعی در جهان اسلام:

 • درک عمیق‌تر از جامعه و فرهنگ مسلمانان: مطالعه افق علوم اجتماعی در جهان اسلام به ما کمک می‌کند تا درک عمیق‌تر از جامعه و فرهنگ مسلمانان داشته باشیم.

 

مجموعه ی گام کلاس (گروه آموزشی مهندس مسعودی) با هدف ارتقاء سطح علمی و موفقیت دانش آموزان متوسطه و همچنین داوطلبان کنکور در سال 1400 تاسیس شد و از بهمن ماه 1400 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد . این مجموعه ضمن بهره بردن از کادر اساتید زبده و حرفه ای در کنار جدیدترین تکنولوژی های آموزش آنلاین و آفلاین در حال رقم زدن فصل جدیدی از آموزش دروس مختلف متوسطه و کنکور می باشد

موسس و بنيانگذار سایت گام كلاس استاد امير مسعودى ، مطرح ترين و با سابقه ترين استاد رياضى و فيزيک ايران در آموزش آنلاين و تلويزيونى هستند كه با ارائه سبكى جديد و روش هاى پاسخگويى سريع ، مهم ترین تمایز گام‌کلاس نسبت به ساير موسسات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

gc-phone-pack

بعد از تکمیل فرم زیر کارشناسان ما ، در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .