ترمودینامیک چیست؟

ترمودینامیک چیست؟

ترمودینامیک چیست؟

 

ترمودینامیک شاخه‌ای از فیزیک است که به مطالعه و تحلیل انرژی و تبدیل‌های آن می‌پردازد. این علم به بررسی رفتار سیستم‌ها در مقیاس ماکروسکوپی و اثرات مختلف انرژی (مانند حرارت و کار) بر روی این سیستم‌ها می‌پردازد. هدف اصلی ترمودینامیک، درک چگونگی تبدیل انرژی از یک شکل به شکل دیگر و قوانین حاکم بر این فرایندها است.

 

ترمودینامیک چهار قانون اساسی دارد که به ترتیب زیر هستند:

 1. قانون صفرم ترمودینامیک:
  • تعریف: اگر دو سیستم جداگانه با یک سیستم سوم در تعادل حرارتی باشند، آنها نیز با یکدیگر در تعادل حرارتی هستند.
  • کاربرد: این قانون به تعریف دما و مقیاس دما کمک می‌کند.
 2. قانون اول ترمودینامیک (قانون بقای انرژی):
  • تعریف: انرژی نمی‌تواند از بین برود یا به وجود بیاید؛ بلکه فقط می‌تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود. این قانون به صورت معادله زیر بیان می‌شود: ΔU=Q−W\Delta U = Q – W جایی که ΔU\Delta U تغییرات انرژی داخلی سیستم، QQ حرارت افزوده شده به سیستم، و WW کار انجام شده توسط سیستم است.
  • کاربرد: این قانون به تحلیل انرژی در سیستم‌های مختلف، مانند موتورهای حرارتی، یخچال‌ها و چرخه‌های ترمودینامیکی کمک می‌کند.
 3. قانون دوم ترمودینامیک:
  • تعریف: این قانون بیان می‌کند که فرایندهای طبیعی گرایش به افزایش انتروپی (بی‌نظمی) دارند. به عبارتی، انتقال حرارت از جسم گرم به جسم سرد به طور خودبه‌خودی اتفاق می‌افتد، نه برعکس.
  • کاربرد: این قانون محدودیت‌های کارایی موتورهای حرارتی و تعیین جهت جریان انرژی را مشخص می‌کند. همچنین به تعریف مفهوم انتروپی کمک می‌کند.
 4. قانون سوم ترمودینامیک:
  • تعریف: با نزدیک شدن دمای یک سیستم به صفر مطلق (۰ کلوین)، انتروپی سیستم به حداقل مقدار خود (که معمولاً به عنوان صفر در نظر گرفته می‌شود) می‌رسد.
  • کاربرد: این قانون به تحلیل رفتار مواد در دماهای بسیار پایین و مطالعه خواص کریستال‌ها و مواد جامد کمک می‌کند.

این قوانین اساسی اصول بنیادین ترمودینامیک را تشکیل می‌دهند و به فهم و تحلیل بسیاری از پدیده‌های طبیعی و مهندسی کمک می‌کنند.

 

ترمودینامیک چیست؟

قانون صفرم ترمودینامیک

 

قانون صفرم ترمودینامیک بیان می‌کند که اگر دو سیستم با یک سیستم سوم در تعادل حرارتی باشند، آنگاه آن دو سیستم نیز با یکدیگر در تعادل حرارتی خواهند بود. این قانون به شکل زیر تعریف می‌شود:

بیان قانون صفرم ترمودینامیک: اگر سیستم AA با سیستم BB در تعادل حرارتی باشد و سیستم BB نیز با سیستم CC در تعادل حرارتی باشد، آنگاه سیستم AA و سیستم CC نیز با یکدیگر در تعادل حرارتی خواهند بود.

اهمیت و کاربرد قانون صفرم ترمودینامیک

 1. تعریف دما:
  • قانون صفرم به ما اجازه می‌دهد که مفهوم دما را به صورت کمی و قابل اندازه‌گیری تعریف کنیم. به بیان دیگر، این قانون اساس اندازه‌گیری دما را فراهم می‌کند.
 2. معیار مقایسه دما:
  • این قانون امکان استفاده از دماسنج‌ها را فراهم می‌کند. دماسنج‌ها ابزارهایی هستند که برای اندازه‌گیری دما و تعیین اینکه آیا دو سیستم در تعادل حرارتی هستند یا خیر، استفاده می‌شوند.
 3. کاربرد عملی:
  • در عمل، دماسنج‌ها به یک سیستم (مثل یک ماده خاص یا یک نقطه مرجع) کالیبره می‌شوند. وقتی دماسنج با یک جسم در تماس است و به تعادل حرارتی می‌رسد، نشان‌دهنده‌ی دمای جسم است.

مثال‌هایی از کاربرد قانون صفرم ترمودینامیک

 1. دماسنج جیوه‌ای:
  • وقتی دماسنج جیوه‌ای با یک جسم در تماس قرار می‌گیرد، جیوه در داخل دماسنج منبسط یا منقبض می‌شود تا زمانی که دمای آن با دمای جسم برابر شود. این وضعیت نشان‌دهنده تعادل حرارتی بین دماسنج و جسم است. اگر این دماسنج با دو جسم متفاوت به تعادل حرارتی برسد و هر دو نشان‌دهنده یک دما باشند، طبق قانون صفرم می‌توان نتیجه گرفت که آن دو جسم نیز با یکدیگر در تعادل حرارتی هستند.
 2. کنترل دما در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی:
  • در سیستم‌های تهویه مطبوع یا یخچال‌ها، از سنسورهای دما برای نظارت بر دمای محیط یا دستگاه استفاده می‌شود. این سنسورها با محیط یا دستگاه در تعادل حرارتی قرار می‌گیرند و دمای آن‌ها را نشان می‌دهند.

توضیح ریاضیاتی

فرض کنید سه سیستم AA، BB، و CC وجود دارند. اگر TAT_A، TBT_B، و TCT_C به ترتیب دماهای این سیستم‌ها باشند، قانون صفرم به صورت زیر بیان می‌شود:

 • اگر TA=TBT_A = T_B و TB=TCT_B = T_C، آنگاه TA=TCT_A = T_C.

این رابطه ساده اساس مقیاس‌های دما و مفهوم تعادل حرارتی را تشکیل می‌دهد.

نتیجه‌گیری

قانون صفرم ترمودینامیک یک اصل اساسی و پایه‌ای است که به تعریف و اندازه‌گیری دما کمک می‌کند و اساس بسیاری از فرآیندهای عملی و نظری در فیزیک و مهندسی است. بدون این قانون، اندازه‌گیری دما و درک بسیاری از فرآیندهای حرارتی غیرممکن بود.

 

قانون اول ترمودینامیک (قانون بقای انرژی)

قانون اول ترمودینامیک، که به عنوان قانون بقای انرژی نیز شناخته می‌شود، بیان می‌کند که انرژی نمی‌تواند خلق یا نابود شود، بلکه فقط می‌تواند از یک شکل به شکل دیگر تبدیل شود. این قانون اساسی پایه‌ای برای درک بسیاری از پدیده‌های فیزیکی و شیمیایی است.

بیان قانون اول ترمودینامیک

قانون اول ترمودینامیک به صورت معادله زیر بیان می‌شود: ΔU=Q−W\Delta U = Q – W جایی که:

 • ΔU\Delta U: تغییرات انرژی داخلی سیستم
 • QQ: حرارت افزوده شده به سیستم
 • WW: کار انجام شده توسط سیستم

توضیح اجزای معادله

 1. انرژی داخلی (UU):
  • انرژی داخلی یک سیستم شامل مجموع انرژی‌های جنبشی و پتانسیلی ذرات موجود در سیستم است. تغییرات انرژی داخلی می‌تواند به دلیل تغییرات دما، حجم، یا فاز ماده رخ دهد.
 2. حرارت (QQ):
  • حرارت شکلی از انرژی است که به دلیل اختلاف دما بین سیستم و محیط به سیستم افزوده یا از آن گرفته می‌شود. اگر حرارت به سیستم افزوده شود، QQ مثبت است و اگر از سیستم گرفته شود، QQ منفی است.
 3. کار (WW):
  • کار شکلی از انرژی است که به دلیل انجام فرایندهای مکانیکی یا دیگر فرایندهای خارجی توسط سیستم یا بر روی سیستم انجام می‌شود. اگر کار توسط سیستم انجام شود (مثل انبساط گاز)، WW مثبت است و اگر کار بر روی سیستم انجام شود (مثل تراکم گاز)، WW منفی است.

کاربردهای قانون اول ترمودینامیک

 1. چرخه‌های ترمودینامیکی:
  • در تحلیل چرخه‌های ترمودینامیکی مانند چرخه کارنو، چرخه رانکین، و چرخه اوتو، قانون اول ترمودینامیک برای محاسبه تغییرات انرژی در هر مرحله از چرخه استفاده می‌شود.
 2. موتورها و یخچال‌ها:
  • در تحلیل عملکرد موتورهای حرارتی، یخچال‌ها و پمپ‌های حرارتی، قانون اول ترمودینامیک برای محاسبه تبادل انرژی بین سیستم و محیط و تعیین کارایی این دستگاه‌ها استفاده می‌شود.
 3. سیستم‌های بسته و باز:
  • در سیستم‌های بسته (بدون تبادل ماده با محیط)، تغییرات انرژی داخلی تنها به تبادل حرارت و کار بستگی دارد. در سیستم‌های باز (با تبادل ماده با محیط)، باید جریان انرژی همراه با جریان ماده نیز در نظر گرفته شود.

مثال‌های کاربردی

 1. سیستم گازی در سیلندر:
  • فرض کنید گازی درون سیلندری با پیستون قرار دارد. اگر گاز گرم شود (حرارت QQ به آن افزوده شود)، انرژی داخلی گاز افزایش می‌یابد و ممکن است گاز منبسط شود و کار WW بر روی پیستون انجام دهد. تغییرات انرژی داخلی گاز طبق قانون اول به صورت زیر خواهد بود: ΔU=Q−W\Delta U = Q – W
 2. جوشاندن آب:
  • وقتی آب جوشانده می‌شود، حرارت به سیستم (آب) افزوده می‌شود. این حرارت باعث افزایش انرژی داخلی آب و در نهایت تبدیل آب به بخار می‌شود. تغییرات انرژی داخلی آب طبق قانون اول محاسبه می‌شود.

نتیجه‌گیری

قانون اول ترمودینامیک یک اصل بنیادی در فیزیک است که به درک و تحلیل تغییرات انرژی در سیستم‌های مختلف کمک می‌کند. این قانون اساس بسیاری از فرایندهای طبیعی و صنعتی را تشکیل می‌دهد و برای بهبود کارایی و طراحی سیستم‌های انرژی استفاده می‌شود. با استفاده از این قانون، می‌توانیم تغییرات انرژی در سیستم‌ها را محاسبه کرده و رفتار آنها را پیش‌بینی کنیم.

 

قانون دوم ترمودینامیک

قانون دوم ترمودینامیک یکی از اصول بنیادی فیزیک است که به توصیف جهت و رفتار فرایندهای طبیعی می‌پردازد. این قانون بیان می‌کند که فرایندهای طبیعی گرایش به افزایش انتروپی (بی‌نظمی) دارند و انتقال حرارت به صورت خودبه‌خودی از جسم گرم به جسم سرد صورت می‌گیرد، نه برعکس.

بیان قانون دوم ترمودینامیک

قانون دوم ترمودینامیک به چندین شکل مختلف بیان می‌شود، اما همه این بیان‌ها بر مفهوم انتروپی و گرایش طبیعی به افزایش آن تاکید دارند. دو بیان رایج قانون دوم عبارتند از:

 1. بیان کلاوزیوس:
  • “حرارت به صورت خودبه‌خودی از جسم گرم به جسم سرد منتقل می‌شود و انتقال حرارت معکوس به صورت خودبه‌خودی ممکن نیست.”
  • این بیان تاکید می‌کند که انتقال حرارت از جسمی با دمای بالاتر به جسمی با دمای پایین‌تر به صورت طبیعی و بدون دخالت خارجی رخ می‌دهد.
 2. بیان کلوین-پلانک:
  • “نمی‌توان چرخه‌ای را ساخت که تنها نتیجه آن تبدیل کامل حرارت به کار باشد.”
  • این بیان تاکید می‌کند که هیچ چرخه حرارتی نمی‌تواند به صورت کامل حرارت را به کار تبدیل کند بدون اینکه مقداری از حرارت به محیط دفع شود.

مفهوم انتروپی

انتروپی (SS) معیاری از بی‌نظمی یا تعداد حالت‌های میکروسکوپی ممکن یک سیستم است. قانون دوم ترمودینامیک بیان می‌کند که در هر فرایند خودبه‌خودی، انتروپی کل (مجموع انتروپی سیستم و محیط) افزایش می‌یابد. این افزایش انتروپی نشان‌دهنده تمایل طبیعت به سمت افزایش بی‌نظمی است.

کاربردهای قانون دوم ترمودینامیک

 1. تحلیل چرخه‌های ترمودینامیکی:
  • در تحلیل چرخه‌های ترمودینامیکی مانند چرخه کارنو، رانکین، و اوتو، قانون دوم ترمودینامیک برای محاسبه کارایی و بررسی تغییرات انتروپی در هر مرحله از چرخه استفاده می‌شود.
 2. موتورهای حرارتی و یخچال‌ها:
  • در موتورهای حرارتی، بخشی از حرارت ورودی به کار تبدیل می‌شود و بخشی به عنوان حرارت دفعی به محیط منتقل می‌شود. قانون دوم ترمودینامیک تعیین می‌کند که این دفع حرارت ضروری است و نمی‌توان تمام حرارت را به کار تبدیل کرد.
  • در یخچال‌ها و پمپ‌های حرارتی، برای انتقال حرارت از ناحیه سردتر به ناحیه گرم‌تر باید کار انجام شود.
 3. فرایندهای طبیعی:
  • فرایندهایی مانند انبساط گاز، ترکیب شیمیایی، و تبخیر همگی گرایش به افزایش انتروپی دارند. مثلاً در یک اتاق بسته، مولکول‌های گاز به صورت خودبه‌خودی پخش می‌شوند تا بی‌نظمی (انتروپی) سیستم افزایش یابد.

مثال‌های کاربردی

 1. چرخه کارنو:
  • چرخه کارنو یک چرخه ایده‌آل و برگشت‌پذیر است که حداکثر کارایی ممکن را بین دو منبع حرارتی دارد. کارایی این چرخه تنها به دماهای منابع حرارتی بستگی دارد و با افزایش تفاوت دمایی بین منابع، کارایی چرخه افزایش می‌یابد. اما همچنان مقداری از حرارت به محیط دفع می‌شود که ناشی از قانون دوم است.
 2. فرایند انبساط آزاد:
  • اگر گازی در یک محفظه بدون انجام کار خارجی و تبادل حرارت منبسط شود، انتروپی سیستم افزایش می‌یابد. این فرایند خودبه‌خودی است و نشان‌دهنده تمایل طبیعی به افزایش بی‌نظمی است.
 3. آب و یخ در تعادل:
  • در دمای صفر درجه سانتیگراد، آب و یخ می‌توانند در تعادل حرارتی باشند. اما اگر حرارت کمی به سیستم افزوده شود، بخشی از یخ ذوب می‌شود و انتروپی کل سیستم افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری

قانون دوم ترمودینامیک یک اصل اساسی است که به درک جهت و محدودیت‌های فرایندهای انرژی کمک می‌کند. این قانون بیان می‌کند که انتروپی کل در هر فرایند خودبه‌خودی افزایش می‌یابد و انتقال حرارت به صورت خودبه‌خودی از جسم گرم به جسم سرد رخ می‌دهد. این اصل به تحلیل و بهبود عملکرد موتورهای حرارتی، یخچال‌ها و بسیاری از فرایندهای طبیعی و صنعتی کمک می‌کند.

 

قانون سوم ترمودینامیک

قانون سوم ترمودینامیک بیان می‌کند که با نزدیک شدن دمای یک سیستم به صفر مطلق (۰ کلوین)، انتروپی سیستم به حداقل مقدار خود می‌رسد. به عبارتی، در صفر مطلق، انتروپی یک کریستال کامل (بی‌عیب) برابر با صفر است. این قانون بر این فرض استوار است که در صفر مطلق، همه مولکول‌ها و اتم‌ها در کمترین حالت انرژی خود قرار دارند و هیچ‌گونه بی‌نظمی یا حرکت حرارتی وجود ندارد.

بیان قانون سوم ترمودینامیک

بیان اصلی قانون سوم ترمودینامیک به این صورت است:

 • “انتروپی یک کریستال کامل در صفر مطلق برابر با صفر است.”

مفهوم انتروپی در قانون سوم

انتروپی (SS) معیاری از بی‌نظمی یا تعداد حالت‌های میکروسکوپی ممکن یک سیستم است. در دماهای بالاتر، مولکول‌ها و اتم‌ها در سیستم دارای انرژی حرکتی بیشتری هستند و تعداد حالت‌های ممکن بیشتر است. اما در صفر مطلق، همه اجزا در کمترین حالت انرژی خود قرار دارند و تعداد حالت‌های ممکن به حداقل می‌رسد، که در حالت ایده‌آل برابر با یک حالت منحصر به فرد است.

اهمیت قانون سوم ترمودینامیک

 1. تعیین نقطه مرجع برای انتروپی:
  • قانون سوم نقطه مرجعی برای تعیین انتروپی مطلق فراهم می‌کند. با داشتن انتروپی صفر در صفر مطلق، می‌توان انتروپی مطلق مواد مختلف را در دماهای بالاتر محاسبه کرد.
 2. رفتار مواد در دماهای پایین:
  • این قانون به درک رفتار مواد در دماهای بسیار پایین کمک می‌کند. در این دماها، تغییرات انتروپی و گرمای ویژه مواد بسیار کوچک می‌شود و این امر بر خواص فیزیکی مواد تأثیر می‌گذارد.
 3. پیش‌بینی فرایندهای شیمیایی و فیزیکی:
  • با استفاده از قانون سوم، می‌توان رفتار و تغییرات مواد در شرایط بسیار پایین دما را پیش‌بینی کرد. این اطلاعات برای فرایندهای کریستال‌سازی، سوپرکنشگری، و دیگر پدیده‌های کوانتومی مهم است.

کاربردهای قانون سوم ترمودینامیک

 1. محاسبه انتروپی مطلق مواد:
  • با استفاده از اندازه‌گیری‌های تجربی گرمای ویژه در دماهای پایین و انتگرال‌گیری از این مقادیر، می‌توان انتروپی مطلق مواد را در دماهای مختلف محاسبه کرد.
 2. مطالعه رفتار مواد در دماهای نزدیک به صفر مطلق:
  • در مطالعه پدیده‌هایی مانند سوپرکنشگری، سوپرشاری و ویژگی‌های خاص کریستال‌های کوانتومی، قانون سوم ترمودینامیک نقش مهمی دارد.
 3. تعیین پایداری فازهای مختلف مواد:
  • قانون سوم به تحلیل پایداری فازهای مختلف مواد در دماهای پایین کمک می‌کند. این اطلاعات برای طراحی مواد جدید و کاربردهای فناورانه بسیار مهم است.

مثال‌های کاربردی

 1. کریستال‌های کامل در صفر مطلق:
  • در صفر مطلق، یک کریستال کامل هیچ نقص ساختاری ندارد و همه اتم‌ها در مکان‌های دقیق خود در شبکه کریستالی قرار دارند. در این حالت، انتروپی کریستال برابر با صفر است.
 2. پدیده‌های کوانتومی در دماهای پایین:
  • در دماهای نزدیک به صفر مطلق، اثرات کوانتومی برجسته می‌شوند. مثلاً در مواد سوپرکنشگر، مقاومت الکتریکی به صفر می‌رسد و جریان الکتریکی بدون اتلاف انرژی جریان می‌یابد. قانون سوم ترمودینامیک به تحلیل این پدیده‌ها کمک می‌کند.
 3. انتقال حرارت در دماهای پایین:
  • در دماهای بسیار پایین، انتقال حرارت به روش‌های کوانتومی و تونلی اتفاق می‌افتد. قانون سوم به درک و پیش‌بینی این رفتارهای خاص کمک می‌کند.

نتیجه‌گیری

قانون سوم ترمودینامیک یکی از اصول بنیادی فیزیک است که به درک رفتار مواد در دماهای بسیار پایین کمک می‌کند. این قانون بیان می‌کند که در صفر مطلق، انتروپی یک کریستال کامل برابر با صفر است. این اصل به تعیین انتروپی مطلق مواد، تحلیل رفتار فیزیکی و شیمیایی در دماهای پایین، و مطالعه پدیده‌های کوانتومی کمک می‌کند. با استفاده از این قانون، می‌توان خواص و رفتار مواد را در شرایط مختلف بهتر درک و پیش‌بینی کرد.

ترمودینامیک چیست؟

مجموعه ی گام کلاس (گروه آموزشی مهندس مسعودی) با هدف ارتقاء سطح علمی و موفقیت دانش آموزان متوسطه و همچنین داوطلبان کنکور در سال 1400 تاسیس شد و از بهمن ماه 1400 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد . این مجموعه ضمن بهره بردن از کادر اساتید زبده و حرفه ای در کنار جدیدترین تکنولوژی های آموزش آنلاین و آفلاین در حال رقم زدن فصل جدیدی از آموزش دروس مختلف متوسطه و کنکور می باشد

موسس و بنيانگذار سایت گام كلاس استاد امير مسعودى ، مطرح ترين و با سابقه ترين استاد رياضى و فيزيک ايران در آموزش آنلاين و تلويزيونى هستند كه با ارائه سبكى جديد و روش هاى پاسخگويى سريع ، مهم ترین تمایز گام‌کلاس نسبت به ساير موسسات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

gc-phone-pack

بعد از تکمیل فرم زیر کارشناسان ما ، در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت